8th / Hachi Kyu – Red Belt

 • Unsoku
 • Oshiro ukemi (from standing position)
 • Yoko ukemi
 • Aigamae katate dori
  1. Shomen ate
  2. Oshi taoshi
  3. Kote gaeshi

7th / Nana Kyu – Red Belt

 • Tegatana dosa
 • Zenpo kaiten ukemi (from kneeling position)
 • Gyakugamae katate dori
  1. Aigamae ate
  2. Hiki taoshi
  3. Tenkai kote hineri

6th / Rokku Kyu – Red Belt

 • Zenpo kaiten ukemi (from standing position)
 • Oshiro ryote dori
  1. Gyakugamae ate
 • Aigamae katate dori
  1. Waki gatame
 • Hanza handachi gyakugamae katate dori
  1. Tenkai kote gaeshi

5th / Go Kyu – Yellow Belt

 • Kihon Suwari Waza
 1. Oshi taoshi omote
 2. Tentai oshi taoshi ura
 • Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Atemi Waza
 1. Shomen ate
 2. Aigamae ate
 3. Gyakugamae ate
 4. Gedan ate
 5. Oshiro ate
 • Hontai no Tsukuri
 • Shomen ate
 • Aigamae ate
 • Tegatana jodan no Tsukuri: Aigamae katate dori
 • Tsukuri
 • Tsukuri and Oshi taoshi
 • Tegatana jodan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori
 • Tsukuri
 • Tsukuri and Hiki taoshi

4th / Yon Kyu – Orange Belt

 • Kihon Suwari Waza
 1. Oshi taoshi gyakute dori kote hineri osae
 2. Tentai oshi taoshi gyakute dori kote hineri ude hineri osae
 • Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Hiji Waza
 1. Oshi taoshi
 2. Ude Gaeshi
 3. Waki gatame (normal)
 4. Hiki taoshi
 5. Ude hineri
 6. Waki gatame (front, additional technique)
 • Hontai no Tsukuri
 1. Gyakugamae ate
 2. Gedan ate
 3. Oshiro ate
 • Tegatana gedan no Tsukuri: Aigamae katate dori
 • Tsukuri
 • Tsukuri and Tenkai kote gaeshi
 • Tegatana gedan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori
 • Tsukuri
 • Tsukuri and Kote gaeshi

3rd / San Kyu – Green Belt

 • Kihon Suwari Waza

1. Oshi taoshi junte dori kote hineri osae

2. Tentai oshi taoshi junte dori kote hineri ude hineri osae

 • Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Tekubi Waza1. Kote hineri

  2. Kote gaeshi

  3. Tenkai kote hineri

  4. Tenkai kote gaeshi

 • Nage no Kata: Omoteo Jodan (2)

  o Chudan (2)

  o Gedan (2)

  o Oshiro ryote (1)

 • Hontai no Tsukuri1. Shomen ate

  2. Aigamae ate

  3. Gyakugamae ate

  4. Gedan ate

  5. Oshiro ate

 • Nigiri Gaeshi Jodan no Tsukuri: Aigamae katate dorio Junte dori

  o Junte dori and Oshi taoshi

  o Gyakute dori

  o Gyakute dori and Oshi taoshi

 • Nigiri Gaeshi Jodan no Tsukuri: Gyakugamae katate dorio Junte dori

  o Junte dori and Hiki taoshi

  o Gyakute dori

  o Gyakute dori and Hiki taoshi

  2nd / Ni Kyu – Blue Belt

 • Kihon Suwari Waza1. Oshi taoshi tekubi osae

  2. Tentai oshi taoshi tekubi osae

 • Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Uki Waza1. Mae otoshi

  2. Sumi otoshi

  3. Hiki otoshi

 • Nage no Kata: Urao Jodan (2)

  o Chudan (2)

  o Gedan (2)

  o Oshiro ryote (1)

 • Shoki no Tsukuri1. Shomen ate

  2. Aigamae ate

 • Nigiri Gaeshi Gedan no Tsukuri: Aigamae katate dorio Junte dori

  o Junte dori and tenkai kote gaeshi

  o Gyakute dori

  o Gyakute dori and Kote gaeshi

 • Nigiri Gaeshi Gedan no Tsukuri: Gyakugamae katate dorio Junte dori

  o Junte dori and tenkai kote gaeshi

  o Gyakute dori

  o Gyakute dori and Kote gaeshi

  1st / I Kyu – Brown Belt

 • Kihon Waza Ju Nana hon no Kata
 • o Atemi Waza (5)

  o Hiji Waza (5)

  o Tekubi Waza (4)

  o Uki Waza (3)

 • Ju Nana hon no Kata Ura Waza: Atemi Waza1. Shomen ate – Waki gatame

  2. Aigamae ate – Oshi taoshi

  3. Gyakugamae ate – Gedan ate

  4. Gedan ate – Shomen ate

  5. Oshiro ate – Tenkai kote hineri

 • Ju Nana hon no Kata Ura Waza: Kansetsu Wazao Oshi taoshi – Oshi taoshi

  o Hiki taoshi – Tenkai kote hineri

  o Kote gaeshi – Kote gaeshi

  o Tenkai kote hineri – Waki gatame

  o Tenkai kote gaeshi – tenkai kote gaeshi

 • Shoki no Tsukuri1. Gyakugamae ate

  2. Gedan ate

  3. Oshiro ate

 • Hiji Mochi no Tsukurio Jodan junte dori

  o Jodan gyakute dori

  o Gedan junte dori

  o Gedan gyakute dori

 • Tanto Taisabaki
 • Tanto Taisabaki with Tegatana